Ostutingimused

KASUTAJA LEPING

Kasutusleping Lilia Koduvalgustus OÜ, edaspidi: omanik ja registreeritud kasutaja, edaspidi: klient

1. LEPINGU OBJEKT

Lepingu eesmärk on piltide, logode, tekstide ja andmete kasutusõiguste ülekandmine - edaspidi: veebipõhiste ja trükiste, aga ka veebipoodide müügi olemasolu ja reklaamimeetmete osas.

2. KASUTUSperiood

Kasutusõigus algab siis, kui mõlemad pooled lepinguga nõustuvad, ja see kestab kuus kuud. Lepingut pikendatakse veel kuue kuu võrra, kui kumbki pool ei lõpeta lepingut ühekuulise etteteatamistähtajaga. Erandliku lõpetamiseta etteteatamiseta seadusi ei muudeta.

3. KASUTUSÕIGUSTE Sisu

Teose ülekandmisel seoses asjakohaste andmetega antakse kasutusõigused lõikes 1 kirjeldatud eesmärkidel. Igasugune kasutamine, rakendamine, paljundamine, levitamine või avaldamine ülalpool ja väljaspool seda on ilma omaniku eelneva kirjaliku nõusolekuta keelatud ja kujutab endast autoriõiguse seaduse rikkumist Kahtluse korral on vaja omaniku nõusolekut.

Töö muutmine fotokompositsiooni, montaaži või elektrooniliste vahendite abil on lubatud ainult omaniku eelneval kirjalikul nõusolekul. Kliendil ei ole õigust ilma Omaniku eelneva kirjaliku nõusolekuta täielikult või osaliselt kolmandatele isikutele, sealhulgas sidusettevõtjatele, kasutusõigusi üle anda.

Klient kohustub tagama, et esitatud andmeid ei edastata kolmandatele isikutele ega kopeerita kolmandate isikute poolt. Klient kohustub pärast ärisuhte lõppu andmeid mitte kasutama, tagastama andmed ja kinnitama kirjalikult, et ta ei ole andmeid säilitanud